ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน


ประกาศประชาสัมพันธ์

- กรุณาใช้ (Web Browser) Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Safari ในการใช้งานระบบเท่านั้น

*** ส่วน Web Browser Internet Explorer(IE) และอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้งาน


คู่มือการใช้งาน Download
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน
กรุณาติดต่อกองคลัง สังกัดสำนักงานอธิการบดี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 โทร. 02-473-7000 ต่อ 1200 - 1202

* กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเข้าใช้งาน *